Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PEFC/23-44-07

Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje, či obhospodarovanie lesov spĺňa certifikačné podmienky – kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (CSFM) definované certifikačnou schémou. V prípade, ak certifikovaný subjekt spĺňa stanovené podmienky, certifikačný orgán mu vydá certifikát, ktorý potvrdzuje, že certifikované lesy sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom.

Certifikácia lesov alebo lesných produktov je aj priamym ekonomickým nástrojom na presadenie určitých princípov obhospodarovania lesov do praxe - významné drevárske spoločnosti požadujú certifikované drevo a ich výrobky z tohto dreva sú taktiež certifikované, čiže kupujúci vie, že ich výrobou nebola ohrozená budúcnosť lesov. Potvrdením pre zákazníka kupujúceho výrobok z dreva o tom, že drevo z ktorého je tovar vyrobený pochádza z certifikovaného lesa je certifikát spotrebiteľského reťazca (chain of custody - C-o-C). Jeho držiteľom musia byť všetci spracovatelia podieľajúci sa na výrobe tohto tovaru.

Každý účastník certifikačného procesu, ktorý splnil požiadavky certifikačnej schémy, získa od š. p. Lesy SR „Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov“. Vydané osvedčenie pre nás kladie vyššie nároky na kvalitu vykonávanej práce, na ekologizáciu lesa, manipuláciu s odpadmi, na dodržiavanie zásad bezpečnosti zdravia pri práci a dodržiavanie technologických postupov. Jeho význam narastá pri rozširovaní a udržiavaní komunikácie s odberateľmi dreva a tretími stranami, alebo záujmovými skupinami v súvislosti s obhospodarovaním lesov (orgány štátnej správy a samosprávy v dotknutej oblasti, orgány ochrany životného prostredia, lokálne obyvateľstvo, obce) a širšou verejnosťou. Platnosť osvedčenia je časovo obmedzená na dobu maximálne 5 rokov. Po uplynutí tejto doby sa vykoná komplexná revízia zhody hospodárenia.

Práva a povinnosti účastníkov certifikácie:

  1. viesť register právnych listín osvedčujúcich ich vzťah k obhospodarovanému majetku,
  2. prijať vlastnú politiku CSFM minimálne na úrovni „Programových cieľov PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v SR“,
  3. určiť osobu zodpovednú za plnenie politiky CSFM a riadenie lesníckych činností,
  4. vytvoriť primerané organizačné usporiadanie s popisom procesov, kompetencií a kontrolných mechanizmov pri plnení politiky CSFM,
  5. organizovať a usmerňovať hospodárenie v lese podľa autorizovaného plánu,
  6. preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie certifikačných kritérií (SFCS 1003:2009 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) jednotlivými kontraktormi, firmami vykonávajúcimi v lese hospodárske operácie na základe kontraktu s vlastníkom / obhospodarovateľom,
  7. separovať drevnú hmotu pochádzajúcu z necertifikovaných a kontroverzných zdrojov,
  8. zaviesť kontrolné mechanizmy na monitorovanie plnenia požiadaviek SFCS, prijímať preventívne a nápravné opatrenia a kontrolovať ich plnenie.

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica dňa 20. 10. 2017 vydali Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č. 1076/2017.

Pohľady na Javorie (2016)

Osvedčenie potvrdzuje, že VLM SR, š. p., Správa lesov Pliešovce obhospodarujú lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC, a že lesné pozemky obhospodarované Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Správa lesov Pliešovce na výmere 8 598 ha sú súčasťou regiónu STRED zastupovaného š. p. Lesy Slovenskej republiky, ktoré boli certifikované TÜV SÜD Slovakia podľa certifikačných kritérií definovaných “Slovenským systémom certifikácie lesov” (SFCS 1002 – 1005 : 2004), a ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC 14. 01. 2016.

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica dňa 12. 07. 2018 vydali Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č. 4066/2018.

Osvedčenie potvrdzuje, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Malacky obhospodarujú lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC, a že lesné pozemky obhospodarované Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Malacky o výmere 24 399 ha sú súčasťou regiónu ZÁPAD zastupovaného š.p. Lesy Slovenskej republiky, ktoré boli certifikované TÜV SÜD Slovakia podľa certifikačných kritérií definovaných “Slovenským systémom certifikácie lesov” (SFCS 1003:2014), a ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC 14. 01. 2016.

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica dňa 21. 11. 2017 vydali Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č. 3049/2017.

Levočské pohorie (2016)

Osvedčenie potvrdzuje, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Kežmarok obhospodarujú lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC, a že lesné pozemky obhospodarované Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Kežmarok na výmere 18 262,52 ha sú súčasťou regiónu VÝCHOD zastupovaného š.p. Lesy Slovenskej republiky, ktoré boli certifikované TÜV SÜD Slovakia podľa certifikačných kritérií definovaných “Slovenským systémom certifikácie lesov” (SFCS 1003:2014), a ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC 14. 01. 2016.

Na základe zisteného stavu obhospodarovania lesa a jeho súladu s certifikačnými podmienkami a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania nám Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica dňa 21. 11. 2017 vydali Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č. 3048/2017.

Jarné okamihy - bleduľa jarná (2016)

Osvedčenie potvrdzuje, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Kamenica nad Cirochou obhospodarujú lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC, a že lesné pozemky obhospodarované Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o. z. Kamenica nad Cirochou na výmere 14 611 ha sú súčasťou regiónu VÝCHOD zastupovaného š.p. Lesy Slovenskej republiky, ktoré boli certifikované TÜV SÜD Slovakia podľa certifikačných kritérií definovaných “Slovenským systémom certifikácie lesov” (SFCS 1003:2014), a ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC 14. 01. 2016.


Viac informácií získate na pefc.sk

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.