Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

História podniku je spojená so vznikom Československej republiky v r. 1918 i keď niektoré priestory využívala armáda už za Rakúsko – Uhorskej monarchie. Prvý doklad, ktorý potvrdzuje existenciu inštitúcie, ktorú môžeme považovať za právneho predchodcu Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. (ďalej len VLM SR, š. p.) je Vládne nariadenie č. 76 z r.1928, ktorým sa zriaďujú Vojenské lesní podniky.

Historické fotografie VLM SR, š.p. (2011)

V rokoch 1946-1951 boli založené Vojenské výcvikové priestory, v ktorých hospodársku činnosť vykonávali VLM SR. Povojnové obdobie charakterizoval nedostatok mechanizmov, odborného personálu a robotníkov. Výchova a ochrana lesa boli v dobe vojny značne zanedbávané, čo predurčilo nástup veterných a kôrovcových kalamít.

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sa povojnová situácia začala zlepšovať. Nastalo štádium všeobecného rozvoja, kedy sa sformovala a neskôr naďalej rozširovala základná infraštruktúra podniku. Do praxe boli implementované nové vedecko – technické poznatky, čo vyústilo v úplnú mechanizáciu ťažby dreva a niektorých ďalších činností pridruženej výroby. V tomto období vzrástla úloha VLM SR, š. p. v ochrane krajiny a životného prostredia vo vojenských výcvikových priestoroch, ktorá sa riešila najmä veľkoplošnými asanačnými a rekultivačnými opatreniami.

Momenty zo života lesa (2015)

Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Pliešovciach, vznikli po rozdelení Československa 1. januára 1993 zakladacou listinou Ministerstva obrany SR ako verejnoprospešný podnik pre správu a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov. Štátny podnik riadi priamo Správu lesov Vidov Vrch a odštepné závody v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Riaditelia štátneho podniku

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.