Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Poslaním hospodárskej úpravy lesov (HÚL) je zisťovať stav lesa, jeho produkčné a ťažbové možnosti, prírodné, spoločenské, technické, ekologické a ekonomické podmienky hospodárenia, určovať ciele hospodárenia, sledovať a hodnotiť vývoj lesov a plánovať hospodárenie v nich tak, aby bolo trvale zabezpečované plnenie všetkých ich funkcií pri zachovaní súladu verejnoprospešných záujmov a záujmov vlastníkov lesa.

Výsledkom činnosti HÚL sú lesné hospodárske plány (LHP), súhrnné lesné hospodárske plány a ďalšie diela, ktoré sú podkladom pre odborné, sústavné a cieľavedomé obhospodarovanie lesov, riadenie lesného hospodárstva a uplatňovanie lesníckej politiky.

Oddelenie hospodárskej úpravy lesov v súčasnosti zabezpečuje:

 1. vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov / programov starostlivosti o lesy,
 2. poradenskú a konzultačnú činnosť v lesníctve,
 3. inžinierske a projekčné činnosti v lesníctve:
  • projekty rekultivácií na lesných pozemkoch,
  • projekty zalesňovania nelesných plôch,
  • projekty zverníc,
 4. dokončovacie práce pri tvorbe LHP, štandardné aj neštandardné výstupy,
 5. mapové výstupy v digitálnej aj tlačenej forme:
  • organizačné kolorované (nekolorované) mapy,
  • porastové, obrysové, ťažobné mapy,
  • mapy poľovného hospodárenia,
  • mapy prieskumu lesnej cestnej siete,
  • mapy lesných obvodov, správy, závodu, poľovného revíru a pod.,
  • lesnícku digitálnu mapu, ortofotomapy, osobitné GIS - vrstvy podľa požiadaviek,
  • tematické mapy podľa požiadaviek,
  • grafické a číselné prieniky máp a databáz,

Spoločnosť, ako aj každý poverený pracovník HÚL sú držiteľmi osvedčenia o technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

Levočské pohorie (2016)

Máme skúsenosti získané pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov /Programov starostlivosti o les/ a iných projekčných činnostiach vo všetkých typoch lesa vyskytujúcich sa na Slovensku. Našou hlavnou pracovnou činnosťou je vypracovanie lesných hospodárskych plánov /Programov starostlivosti o les/ pre potreby Vojenské lesy a majetky SR, š. p. v štátnych ako aj v neštátnych lesoch. Okrem toho sa venujeme tiež ďalším inžinierskym činnostiam podľa potrieb a požiadaviek našich klientov.


Pracovníci HÚL

Ing. Igor Pogran

Ing. Igor Pogran

ODDELENIE HÚL

Tel./Fax: +421 52 4663 605
Email: pogran@vlm.sk

 Milan Rak

Milan Rak

SAMOSTATNÝ REFERENT HÚL

Tel./Fax: +421 52 4663 603
Email: rak@vlm.sk

 Ľuboš Tomáška

Ľuboš Tomáška

SAMOSTATNÝ REFERENT HÚL

Tel./Fax: +421 52 4663 603
Email: tomaska@vlm.sk


Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.