Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Ponuka na odpredaj nehnuteľného majetku štátu

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7871/65 ostatná plocha o výmere 969 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/186 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/271 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/272 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/273 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 154 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/274 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/275 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/277 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/278 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/279 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 283 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/304 ostatná plocha o výmere 151 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/306 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/307 ostatná plocha o výmere 170 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/308 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 7871/309 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 07. 11. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj nehnuteľného majetku štátu

Pozemky v k.ú. Kamenica nad Cirochou, vo vlastníctve štátu a správe VLM SR, š.p., o.z. Kamenica nad Cirochou, zapísané na Okresnom úrade Humenné, katastrálnom odbore na LV č. 487 (pozemky sa odpredávajú iba v celku):

 • parcela KN registra „C“ č. 3113/10, trvalý trávny porast o výmere 80 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 3113/11, trvalý trávny porast o výmere 46 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 3113/12, trvalý trávny porast o výmere 8 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 25. 10. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.