Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemky z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok:

 • parcela KN registra „C“ č. 449/1, ostatná plocha o výmere 2351 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 449/2, ostatná plocha o výmere 1736 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 449/4, ostatná plocha o výmere 211 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 451/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935 m2.

Pozemky z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok:

 • parcela KN registra „C“ č. 450/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 418 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 419 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 424 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3412 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2825 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 460 m2,
 • parcela KN registra „C“ č. 450/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 460 m2,

Lehota na predkladanie ponúk: 22. 10. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Odchovňa mladého dobytka súp. č. 1345 s pozemkami 7871/14 a 7871/270 v k. ú. Ľubica.

Objekt odchovne mladého dobytka so súpisným číslom 1345 je postavený na parcelách číslo 7871/14 a 7871/270 v k. ú. Ľubica na hospodárskom dvore s okolitou zástavbou poľnohospodárskych budov. Situovaný je ako samostatne stojaci objekt, v danej lokalite je možnosť napojenia sa vodu, elektriku, plyn, kanalizácia je do žumpy. Vlastný objekt je prízemný so sedlovou strechou a plechovou krytinou. Objekt bol kompletne zrekonštruovaný v roku 1991 a počas prevádzky boli na ňom vykonávané údržbárske práce.

Lehota na predkladanie ponúk: 11. 10. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Lozorno, obec LOZORNO, okres Malacky, zapísaná na L V č. 2520:

 • pozemok-parcela registra "C" číslo l 0009 -ostatná plocha o výmere 2 283 m2.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malacky, obec MALACKY, okres Malacky, zapísané na LV č. 1111:

 • stavba s.č. 3690 -garáž na parcele reg. "C" číslo 30005/6,
 • parcela registra "C" číslo 30005/6 (pozemok pod stavbou)-zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2,
 • parcela registra "C" číslo 30005/14 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 27. 09. 2019 do 13:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

Nákladné motorové vozidlo MAHINDRA PICK UP, rok výroby 2010, 79kW, najazdených 135 700 kilometrov.

Lehota na predkladanie ponúk: 02. 10. 2019 do 12:00 hod.

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu

Účelom výberového konania je predaj majetku štátu - pozemky KN registra „C“ z LV č. 487 v katastrálne územie Kamenica nad Cirochou:

 • pozemok na parcele KN C č. 13/9 ovocný sad o výmere 461 m2,
 • pozemok na parcele KN C č. 11148/4 ostatná plocha o výmere 769 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 09. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemky KN registra „E“ z LV č. 2519 v katastrálne územie Lendak, obec LENDAK, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN E č. 1016/2 trvalý trávny porast o výmere 437 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/1 trvalý trávny porast o výmere 3929 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/2 trvalý trávny porast o výmere 2298 m2,
 • pozemok na parcele KN E č. 3750/3 trvalý trávny porast o výmere 124 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 03. 10. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

Nákladné motorové vozidlo MAHINDRA PICK UP, rok výroby 2010, 79kW, najazdených 135 700 kilometrov.

Lehota na predkladanie ponúk: 02. 10. 2019 do 12:00 hod.

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Pozemok KN registra „C“ z LV č. 235 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok:

 • pozemok na parcele KN C č. 7875/9 ostatná plocha o výmere 54 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 27. 09. 2019 do 12:00 hod.


Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice“.

Informácia o vyhodnotení ponuk

Vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi v zákazke „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa“ a „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa“.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.