Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

"Vojenské lesy a majetky SR, š. p. vyhodnotený ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní"

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

Súčasné Vojenské lesy a majetky SR, š. p. vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR.

Podnik hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Úroveň vytriedenia odpadu
Drevinové zloženie VLM SR š.p. celkom v %
JD BO SC BK DB HB JH JS BR TD / OS SM Ostatné
3,33% 33,66% 3,61% 32,18% 5,25% 3,91% 0,79% 0,54% 1,80% 0,14% 12,10% 2,69%
Lesný pôdny fond
Organizačná jednotka plocha (ha)
Malacky 24 837 ha
Pliešovce 9 347 ha
Kežmarok 23 268 ha
Kamenica n/C 15 293 ha
Spolu 72 745 ha
Ťažba dreva v m3
Organizačná jednotka Ihličnaté Listnaté
Malacky 75 000 25 000
Pliešovce 13 000 29 000
Kežmarok 85 000 3 000
Kamenica n/C 3 000 67 000
Spolu 176 000 124 000

K naplneniu svojho poslania rozvíja trvalo udržateľný spôsob hospodárenia, ako základnú strategickú prioritu. Za pomoci moderných technológií sa snaží dosahovať ekonomickú rentabilitu pri dodržaní podmienky zachovania a zvyšovania ochranných a celospoločenských funkcií lesných ekosystémov a ich ochrany proti škodlivým činiteľom. Zveľaďuje genofond lesných drevín a podporuje prirodzenú obnovu lesa. Dlhodobo dosahuje špičkové výsledky v chove a love poľovnej zveri.

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. (2016)

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie stáli pred naším podnikom nové výzvy, na ktoré manažment zareagoval pružne všestrannou ekonomizáciou firmy, čo bolo nevyhnutným predpokladom k jej zachovaniu a ďalšiemu rozvoju.

História štátneho podniku Riaditelia štátneho podniku

Obchodné meno:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO:
31577920

Predmet činnosti:


Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva obrany SR zo dňa 01. 01. 1993 podľa § 12 a 13 zákona č. 111/90.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.