Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PREVÁDZKOVATEĽ: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, so sídlom Les-nícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika, IČO: 31577920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 115/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik spracováva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely a v nasledovných oblastiach:

Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa?

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb tzv. test proporcionality (porovnávací test) pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primera-ných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

 1. Evidencia zamestnancov a osôb vykonávajúcich práce mimo pracovného po-meru
 2. Evidencia dodávateľov
 3. Evidencia odberateľov/klientov
 4. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 5. Evidencia uplatnených práv dotknutej osoby a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
 6. Monitorovanie vozidiel prostredníctvom GPS
 7. Vyhotovovanie, publikovanie fotografií a videí zo spoločenských podujatí
 8. Vydávanie časopisu Vojenské lesy
 9. Prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov za účelom vnútornej admi-nistrácie, vrátane prenosu osobných údajov klientov a zamestnancov
 10. Využívanie cudzích pozemkov
 11. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o Poľovníctve
 12. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o Lesoch
 13. Evidencia vstupov do priestorov VLM
 14. Monitorovanie priestorov prístupných/neprístupných verejnosti
 15. Monitorovanie lesných ciest a súvisiacich priestorov
 16. Prevádzkovanie fotopascí v priestoroch lesov
 17. Správa majetku
 18. Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)

Uskutočňuje prevádzkovateľ prenos osobných údajov mimo eú?

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Bude prevádzkovateľ používať osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby?

Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho sú-hlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednaosoba@vlm.sk", písomne , oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničný 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, http://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Poskytovanie informácií

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, na adresu Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika alebo na mailovú adresu: zodpovednaosoba@vlm.sk. Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

 • zásada zákonnosti
  osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postu-pujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európ-skeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob-ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • zásada obmedzenia účelu
  osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 • zásada minimalizácie osobných údajov
  spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
 • zásada správnosti
  dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktuali-zujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
 • zásada minimalizácie uchovávania
  osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najne-skôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 • zásada integrity a dôvernosti
  osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných tech-nických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrá-tane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúva-ním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • zásada zodpovednosti
  ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracú-vania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na po-žiadanie úradu preukázať.

Záruka ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spra-cované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice pre každý informačný systém upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.