Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

V súlade so zákonom 307/2014 Z.z. môže fyzická osoba ako oznamovateľ podať na Vojenské lesy a majetky SR, š. p.(ďalej len VLM SR, š. p.) podnet o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa objasnenia závažnej protispoločenskej činnosti. Takýto podnet je možné vykonať i anonymne.

Podnetom sa rozumie oznámenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu páchateľa takejto protispoločenskej činnosti.

Pod závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

 1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
 2. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
 3. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
 4. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia),
 5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 6. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Zodpovednou osobou vo veci vybavovania podnetov je orgán verejnej moci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - sekcia kontroly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Spôsob podávania podnetov:

 • Písomne - na adresu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcia kontroly, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava s označením na obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“
 • Elektronicky - na e-mailovú adresu protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk
 • Telefonicky - zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky ministra o oznamovaní protispoločenskej činnosti na telefónnom čísle 0960/960 960
 • Telefaxom - na telefónne číslo 0960/312 615
 • Ústne - u zodpovednej osoby

Výsledok preverenia zodpovedná osoba oznámi oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od preverenia jeho podnetu. Zodpovedná osoba je povinná podnet prijať a prešetriť do 90 kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Vo výnimočných prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní.

Je potrebné odlíšiť oznamovanie protispoločenskej činnosti od iných sťažností týkajúcich sa činnosti zamestnancov VLM SR, š. p. a štatutárnych zástupcov VLM SR, š. p..


Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.