Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Značná časť územia Vojenské lesy a majetky SR, š. p.(ďalej len VLM SR, š. p.) patrí medzi významné vodohospodárske oblasti s I. - III. stupňom ochrany. Mnohé vodné toky sú zdrojmi pitnej vody, čoho zmysel, vzhľadom na strategický význam vody, bude v budúcnosti naďalej vzrastať. Na týchto územiach VLM SR, š. p. hospodári v súlade s vodohospodárskymi a ekologickými predpismi. Opravuje a udržuje objekty lesotechnických meliorácií a zahrádzania bystrín.

VLM SR, š. p. spravujú 681 km vodných tokov, najmä drobných vodných tokov a 57 ha rybníkov. Dĺžka rybárskych revírov je 150 km s plochou 32 ha. Na zarybnenie ročne vysádza 56 000 ks násad. V trhovom rybolove vyloví 2 tony rýb a v športovom rybolove približne 1,1 tony rýb.

Najvhodnejšími podmienkami pre rybné hospodárstvo a chov kačíc sa vyznačuje prostredie v pôsobnosti Odštepného závodu Malacky, kde pre chov a reprodukciu rýb sú využívané dve sústavy rybníkov. Prvá sústava - Rakáreňská sústava pozostáva zo štyroch rybníkov s rozlohou 40,75 hektára a druhá sústava – Marhečská sústava pozostáva zo siedmych rybníčkov s rozlohou 5,69 hektára.

Rybníky obidvoch sústav sú:

  • podľa polohy - nížinného charakteru,
  • podľa okolia - lesné,
  • podľa hlavnej chovanej ryby - kaprové,
  • podľa spôsobu napájania vodou - prietočné,
  • podľa stupňa intenzity chovu rýb - polointenzifikačné.

V rybníkoch polointenzifikačních je produkcia založená na prikrmovaní obsádky rybníka prevažne obilninami.

Základné stádo kačice divej – „marcovky“, sa nachádza na hájovni „Kopča“, kde je asi 200 kačíc a 80 káčerov. Sú tu umiestnené liahne a doliaheň na káčatá a voliéry na samotný odchov káčat. Ročná produkcia vajec je cca 10 000 ks. Ročná produkcia káčat je cca 3700 ks. Z ročnej produkcie káčat sa cca 2800 káčat vypúšťa na rybník za účelom lovu na spoločných poľovačkách.

Hlavným chovaným druhom je kapor rybničný. Samozrejme obsádku chovných rybníkov tvoria aj iné druhy rýb ako: zubáč, šťuka, sumec, lieň, amur. Tieto druhy rýb sú doplnkovými rybami a slúžia na zvýšenie úrodnosti rybníkov a ich výťažnosti na hektár.

Na športový rybolov VLM SR, š. p., odštepný závod Malacky využíva dva rybárske revíry. Prvý s názvom Rašeliny Prievaly pozostáva z piatich rybníkov s celkovou rozlohou 33,20 hektára. Druhý rybársky revír s názvom Marheček č. 21 pozostáva z jedného rybníka o výmere 3,66 hektára. Obidva revíri sú lovné a patria medzi kaprové vody.

V revíroch je povolený rybolov iba na základne platnej povolenky, ktorú je možné zakúpiť na odštepnom závode Malacky.

Zodpovední pracovníci

 Jana Piteková

Jana Piteková

PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

Tel./Fax: +421 34 7954 203/205
Email: pitekova@vlm.sk

Ing. Richard Hájek

Ing. Richard Hájek

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VODNÉ TOKY

Tel./Fax: +421 34 7954 209/205
Email: hajek@vlm.sk

 Lukáš Šrámek

Lukáš Šrámek

RYBNÝ SPRÁVCA

Tel./Fax: +421 34 7954 257/205
Email: sramek@vlm.sk

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.