Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Na zachovanie genofondu, obnovu a rozširovanie lesa slúžia všetky uznané zdroje, od výberových stromov až po génové základne. Tieto zdroje sú nenahraditeľné najmä pri zachovávaní úzko špecifikovaného genofondu akým sú napr. boriny na záhorských viatych pieskoch. Najcennejšie časti genofondu ihličnatých drevín sú uchovávané v Banke semien lesných drevín /Semenoles o.z. Liptovský Hrádok/.

Pre ročnú produkciu 5,5 mil. ks výsadbyschopných sadeníc využívame 114 ha lesných škôlok a veľkoškôlok. Umelú obnovu lesa realizujeme na 600 ha/rok vo všetkých lesných vegetačných stupňoch vrátane výsadby brehových porastov a protilavínového zalesňovania na hornej hranici lesa. Unikátny je celoplošný systém prípravy pôdy s mechanizovaným zalesňovaním v arídnych oblastiach s extrémnymi klimatickými podmienkami, kde dosahujeme výborné výsledky výsadbou jednoročných semenáčkov ihličnatých drevín.

Lesné škôlky - o.z. Kežmarok (2016)

Rovnakú pozornosť ako umelej obnove lesa venujeme aj prirodzenej obnove lesa ako významnému autoreprodukčnému prvku so všetkými priaznivými dopadmi, v neposlednom rade aj ekonomickými. Najlepšie výsledky dosahujeme v typických bučinách v oblasti Vihorlatu.

Zalesňovanie vo Vojenských lesoch (2016)

Letecký postrek v Malackách (2016)

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.